دیدم همه جا بر در و دیوار حریمت
جایی ننوشته است گنهکار نیاید

 

حلقه معرفت
احکام

کتابخانه

آیا قیام مختار مورد تائید امام سجاد علیه السلام بود – استاد مرتضی کشاورز

عاشقانه