استاد امین نیا دوشنبه 16 آبان 1401
استاد امین نیا دوشنبه 23 آبان 1401
استاد امین نیا دوشنبه 14 آذر
استاد امین نیا دوشنبه 28 آذر
استاد امین نیا دوشنبه 10 بهمن
استاد امین نیا دوشنبه 17 بهمن
استاد موسوی 3آذر پاکسازی زندگی از خرافات
استاد سید ابوذر حسینی 10 آذر
استاد موسوی 17 آذر – پاکسازی زندگی از خرافات
استاد داوودی نژاد 24 آذر – نگاه قران به زوجیت در خانواده
استاد داوودی نژاد 1 دی – راز داری همسران
استاد داوودی نژاد 15 دی – اخلاق در محیط خانه