پاسخ به تمام شبهات شما در دست ماست!

حدیث روز

امام حسین گفتن : ایرانیها دشمن ما هستند و عربها دوست ما. پس زنان ایرانی را به کنیزی بگیرید و مردانشان را به نوکری.

اون وقت شما ۱۴۰۰ ساله براش عزاداری می‌کنید
شیعتنا العرب و عدونا العجم

#شیعتنا_العرب #عدونا_العجم #عجم #ایرانیان #حمله_اعراب